Algemene voorwaarden - Freestyle Academy

Algemene voorwaarden

Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het digitale inschrijfformulier door de Freestyle Academy (hierna FSA te noemen) is ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde tijd.

 

Paard(en) tijdens de opleiding

Deelnemers dienen tijdens de gehele duur van de opleiding te beschikken over tenminste één paard om deel te nemen aan de lesdagen. Tijdens de lesdagen werken leerlingen niet altijd met hun eigen paard, er wordt ook gewisseld tussen de leerlingen onderling. Paarden van deelnemers moeten fysiek in staat zijn om te trainen op basis van de verschillende technieken en hebben een leeftijd van tenminste 4 jaar. Bij twijfel over de geschiktheid van een paard voor de opleiding wordt het de deelnemers aangeraden om vooraf contact op te nemen met de Freestyle Academy.

 

Gebruik van schoolpaarden

Indien er tijdens de opleiding gebruik wordt gemaakt van een schoolpaard dient dit vanwege de beperkte beschikbaarheid vooraf overlegd te worden. Deelnemers kunnen zonder overige voorwaarden voor Niveau 1 een aanvraag indienen om deze opleiding met een schoolpaard te volgen. Indien van deze regeling gebruik gemaakt wordt kan de deelnemer tijdens alle lesdagen in zijn of haar vaste groep beschikken over een schoolpaard. Bij het inhalen van lesdagen zal gekeken worden naar de beschikbaarheid, zowel qua paarden als de grootte van de groep, of er een mogelijkheid bestaat om aan de praktijk deel te nemen.

 

Prijzen en prijswijzigingen

De prijs van de diverse opleidingen staat vermeld in deze studiegids en de informatie op de website www.freestyleacademy.nl . De prijs staat vast bij het aangaan van de overeenkomst. In het kader van Kort Beroeps Onderwijs is de kostprijs van de instructeursopleidingen vrijgesteld van BTW (Conform registratie van de FSA bij CRKBO), voor het overige aanbod geldt het BTW-tarief van 6%. Alle prijzen staan genoemd inclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

Betaling
Studenten ontvangen voor de betaling van het lesgeld een factuur waarna zij kunnen betalen via overboeking. Ons rekeningnummer is: NL86RABO034.24.19.080 t.n.v. Freestyle Academy. Na de betalingstermijn van 14 dagen wordt er een herinnering gestuurd en als betaling dan niet doorgezet wordt zien wij ons vanwege de tijd die dit kost genoodzaakt om de verdere procedure uit handen te geven aan DAS-rechtsbijstand.

 

Annulering door deelnemer

Na ontvangst van de aanmelding heeft de deelnemer 14 werkdagen bedenktijd. Bij annulering van de opleiding na deze bedenktijd, worden tot zes weken voor aanvang van de opleiding 20% annuleringskosten gerekend van het totaalbedrag van de overeenkomst. Daarna 50% tot aan de startdatum van de opleiding. Na de startdatum van de opleiding worden 100% annuleringskosten gerekend. Het is in onderling overleg met FSA wel mogelijk om een vervangende deelnemer aan te melden. Dit kan enkel vóór aanvang van de betreffende opleiding/ module, na de eerste lesdag is het niet meer mogelijk om in te stromen/ te wisselen. (Toekomstige) studenten kunnen zich verzekeren voor deze annuleringskosten met een speciale polis van Equine Risk, deze polis keert tevens uit als een blessure of ongeluk van het paard de reden is om de opleiding te staken. FSA behoudt zich het recht voor om na annulering door een deelnemer, die zelf geen vervangende student aanbrengt, de vrijgekomen plek te vullen met een vervangende deelnemer. Hiermee blijft de betalingsverplichting van de annulerende deelnemer volgens de annuleringsbepalingen gewoon van kracht.

 

Annulering door FSA

De overeenkomst die betrekking heeft op de door FSA verzorgde opleidingen wordt aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname. Zonder voldoende deelname heeft FSA het recht om de opleiding te annuleren. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd en de reeds betaalde bedragen zullen worden teruggestort. Tevens behoud FSA zich het recht voor om – zonder tot betaling van enige vergoedingen gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren in geval van ziekte of overmacht. Ook dan zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort.

 

Aansprakelijkheid

FSA heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die voorziet in schade opgedaan door aantoonbare nalatigheid. Deelnemers dienen de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en gehoor te geven aan de aanwijzingen die in dat kader gegeven worden door FSA en de betrokken medewerkers. FSA is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften dan wel het geen gehoor geven aan de aanwijzingen in dat kader van of namens FSA. FSA is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en/of indirecte schade die op enigerlei wijze verband houden met een fout dan wel tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

 

Verzekering deelnemer

De deelnemer is jegens FSA verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen en (na) laten van hem/haar zelf, gezinsleden en dieren. De deelnemer dient al zijn/haar roerende zaken, waaronder begrepen zijn/haar paard(en), welke op het terrein van FSA verblijft(ven), zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en overige schade. Alsmede dient hij/zij met betrekking tot het paard dat op het terrein van FSA verblijft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden.

Deze WA-verzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

 

Copyright
Het copyright van al het lesmateriaal alsmede het intellectueel eigendom berust ten alle tijden bij Emiel Voest. Niets van de uitgedeelde lesstof mag zonder toestemming van Emiel Voest worden vermenigvuldigd of worden gebruikt voor publicatie of lesmateriaal.

 

Privacy Beleid

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen door de Freestyle Academy en zullen nooit zonder uw toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden of worden gedeeld met derden. Bij deelname aan een module of opleiding zullen wij per groep een deelnemerslijst opstellen met de contactgegevens van de betreffende deelnemers. Deze lijst is enkel voor eigen gebruik van de personen die op deze lijst vernoemd staan. Wij gaan ten alle tijden vertrouwelijk om met bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het delen van zijn of haar gegevens binnen de lesgroep kan dit per email kenbaar worden gemaakt, dan wordt er een passende oplossing gezocht.

Op de Freestyle Academy wordt actief met social media gewerkt, bijvoorbeeld door foto’s en video’s te delen via Facebook , Instagram en onze eigen website. Uiteraard wordt dit met de grootste zorgvuldigheid gedaan en worden alleen beelden gebruikt binnen een positieve of opbouwende context. Als een deelnemer hier bezwaar tegen heeft en dit meld aan de FSA zal uiteraard voorkomen worden dat de betreffende deelnemer in beeld wordt gebracht. Bij het aangaan van een overeenkomst zonder specifieke melding wordt er echter vanuit gegaan dat de deelnemer akkoord is.

 

Klachten en geschilprocedure

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten moeten echter worden opgelost. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in uw geval door ons fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van u. 

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens willen wij daarvan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert.  

Wat is van belang?

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen vragen wij u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

  • uw (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving van uw klacht;
  • de naam de persoon of omschrijving van de situatie waarover u klaagt;
  • het moment waarop de klacht ontstond.

 Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. 

U kunt uw klacht mondeling (telefonisch) of schriftelijk indienen via post of e-mail. U kunt hiervoor de volgende gegevens gebruiken:

Freestyle Academy
t.a.v. Klachtencommissie (vertrouwelijk)
Wolddijk 59
7961 NC Ruinerwold
info@emielvoest.nl

06-17834929 / 06-53507814

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst nemen wij uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. U ontvangt binnen één week een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • een korte beschrijving van uw klacht;
  • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Wij streven ernaar om binnen 4 weken te reageren op uw klacht. Mocht dit door vakantie of ziekte langer duren dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bent u niet tevreden met de uitkomst van uw klacht? Dan is het mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.

Voor deze beroepsmogelijkheid kunt u direct contact opnemen met Dhr. G. Schagen, mediator. Hij is bereikbaar op het e-mailadres gschagen@planet.nl. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Klachten worden door de betrokken partijen ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Van klachten die wij ontvangen wordt een dossier bijgehouden, wij bewaren dit gedurende 2 jaar in onze administratie.

 

Informatie en Inschrijving

Voor aspirant-studenten worden in het voorjaar voorafgaand aan het opleidingsjaar diverse informatiemiddagen georganiseerd op het trainingscentrum in Ruinerwold, de data daarvoor worden ruim van tevoren bekend gemaakt via de website en/of nieuwsbrief van FSA.

 

Inschrijven is alleen mogelijk door het insturen van een volledig digitaal ingevuld aanmeldingsformulier naar FSA. Zodra de inschrijving is verwerkt ontvangt de student een bevestiging met begeleidende brief. Met inachtneming van 14 dagen bedenktijd na dagtekening van aanmelding is de aanmelding definitief en zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.

 

Contactgegeven

De docenten van de opleiding zijn voor studenten altijd bereikbaar via email en in noodgevallen ook telefonisch (mobiel). Het contact tussen leerlingen en de opleiding verloopt in eerste instantie per e-mail. Tevens krijgen studenten per mail de studiewijzer, lesstof en het huiswerk toegestuurd.

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de organisatie via:

Freestyle Academy

t.a.v. secretariaat opleidingen

Wolddijk 50

7961 NC Ruinerwold

www.freestyleacademy.nl

info@emielvoest.nl

 

 

Hoofddocenten:

Emiel Voest:                                 info@emielvoest.nl     / 06-53507814

Chaja Kolthoff – Voest:              info@chajakolthoff.nl  / 06-17834929

Scroll naar top
Freestyle Academy draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches